EU: strukturfonder

Strukturfonderna utgör drygt en tredjedel av Europeiska Unionens (EU) budget och är dess viktigaste instrument i arbetet med att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor inom EU.

EU:s strävan att hålla samman unionen kallas för sammanhållningspolitiken. Den syftar kortfattat till att göra Europas regioner attraktiva att bo och arbeta i, för att skapa tillväxt genom ökad kunskap och innovation och för att det ska skapas fler och bättre jobb.
 
Det finns tre målområden för EU:s sammanhållningspolitik under perioden 2007-2013:

 • Mål 1 - Konvergens (gäller ej Sverige)

 • Mål 2 - Regional konkurrenskraft och sysselsättning
  Hela Sverige kommer under den nya programperioden att omfattas av strukturfondsmedel inom Mål 2. De övergripande prioriteringarna med målet är att stärka regioners konkurrens- och attraktionskraft och sysselsättning. Medlen inom programmet kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt Europeiska Socialfonden (ESF), vilket gör att programmet skrivs som två separata delar. Mer info om Mål 2 finner du genom att klicka på länken till höger.

 • Mål 3 - Europeiskt territoriellt samarbete
  Nya Mål 3 är en vidareutveckling av det tidigare gemenskapsinitiativet InterReg. Finansiering sker från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målsättningen med programmen är att stärka ekonomisk och social utveckling samt territoriell sammanhållning genom att stödja samarbete över nationsgränser. Mer info om Mål 3 finner du genom att klicka på länken till höger.

Till grund för utfomningen av programmen i Sverige ligger den nationella strategin för regional konkurrenskraft och sysselsättning, som utarbetades av den dåvarande regeringen i juni 2006. På det regionala planet har de regionala utvecklingsstrategierna motsvarande funktion.

Utöver strukturfonderna finns ytterligare en mängd stödformer. För att nämna några:

 • Landsbygdsprogrammet som ska främja en ekonomiskt, miljömässig och socialt hållbar utveckling av landsbygden.
 • CIP, Konkurrenskraft- och Innovationsprogrammet, är ett ramprogram som ska stärka de europeiska småföretagens konkurrenskraft. Målet är att öka produktiviteten, innovationskapaciteten och ge en hållbar tillväxt.
 • Sjunde ramprogrammet, EU:s ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration.
 • Tematiska program inom miljö, IT, FoU, utbildning, transport, energi och kultur.

Läs mer om dessa stödformer genom att klicka på länkarna till höger.