målad bild på berg

Spridningskonferens Fullföljda studier 2.0

Välkommen på digital spridningskonferens för
Fullföljda studier Skaraborg 2.0.

Vi berättar bland annat om de resultat som framkommit under projekttiden, samt om det fortsatta arbetet framåt i Skaraborg, med koppling till den regionala Kraftsamling Fullföljda studier. Goda exempel från kommunerna kommer att presenteras.

När: onsdag 23 februari 2022, kl. 8.30 – 15.00

Anmälan: via länken till höger, senast den 15 februari. 

Välkomna!

 

Länk till konferensen kommer skickas ut ett par dagar i förväg.

Program:

8.30               Välkommen!
Presentation av projektets resultat och Kraftsamling fullföljda studier. 

9.30               PAUS

10.00             Seminarie 1:

Samverkan för elevens bästa
Systematiskt elevhälsoarbete – ett arbetssätt som möjliggör tidiga insatser

För att förstärka det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet samt möjliggöra den tvärprofessionella analysen har Elevhälsoteamet Örslösa/Stenhammar i Lidköping arbetat fram ett arbetssätt som bidrar till ”Hälsa för lärande och lärande för hälsa” för skolans ALLA elever.

Medverkande:
Malin Florén, rektor
Pernilla Gustafsson, skolsköterska
Jonas Hähnert, skolkurator
Martina Persson, specialpedagog

Reflektion och frågor

10.45             PAUS

11.00             Seminarie 2:

Viktiga vuxna i Hjo – föräldraskap och Vuxenskap 2.0!

I denna presentation får ni höra mer om ett nytt koncept som håller på att växa i fram i Hjo: en föräldrawebbinarieserie med skolan som plattform, Viktiga vuxna i Hjo! Detta är en utveckling av Hjo kommuns universella föräldraskapsstöd riktat till vårdnadshavare med tonårsbarn. Syftet är att stärka föräldraförmågan och genom det bidra till bättre hälsa och fullföljda studier hos ungdomarna. Föredragshållarna delar med sig av bakgrunden till utvecklingsarbetet, hur det gått hittills samt reflektioner kring fortsatt arbete.

Medverkande: 
Annika Essehed, skolkurator
Petronella Jacobsson, skolkurator
Christina von Tell, folkhälsostrateg

Reflektion och frågor

11.45             LUNCH

12.30             Seminarie 3:

Barn och läsande

Vilka konsekvenser har det fått för vårt sätt att arbeta med att involvera barn och unga i de beslut som rör dem? Hur säkerställer vi att deras mänskliga rättigheter, enligt Barnkonventionen tas till vara?

Medverkande:

Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen och ledamot i Läsrådet

Reflektion och frågor

13.15             PAUS

13.30             Seminarie 4:

Elevinflytande för ökad motivation och måluppfyllelse på Vadsbogymnasiet.

Vid sammanställningen av huvudmannens årliga elevenkät visade resultatet tydligt att många elever på Vadsbogymnasiet inte upplevde att de fick ledning och stimulans i sin skolvardag. 

Enkätresultatet blev starten på ett arbete med att kartlägga varför elever inte upplevde ledning och stimulans i undervisningen. Elevintervjuer användes för att fånga in elevernas tankar och åsikter.

Kartläggningen låg sedan till grund för ett utvecklingsarbete på skolan med syfte att öka elevernas upplevelse av ledning och stimulans och på sikt nå en ökad måluppfyllelse. 

Medverkande:
Malin Ohlsson, rektor
Erik Lundstedt, förstelärare
Ulf Ryberg, förstelärare och lektor

Reflektion och frågor

14.15             Nästa steg

Hur går vi vidare? Vad händer under våren och framåt? Presentation av det fortsatta arbetet inom Kraftsamling Fullföljda studier och Kunskapsnod Fullföljda studier Skaraborg.

15.00             Konferensen avslutas