Kommunikation mellan språk och kulturer

Kommunikation mellan språk och kulturer -Tolkningens roll

Inom ramen för ESF-projektet, In Väst- Integration i Västsverige, arrangerades den 23 januari en konferens kring tolkningens roll och betydelse.

Konferensen vänder sig till personer som i sin yrkesvardag i bland måste använda sig av tolk för att kunna kommunicera med någon som har ett annat modersmål.

Inbjuda föreläsare var Eva Norström, Etnolog och forskare. Eva fortbildar och handleder personer som på olika sätt arbetar med migration- och integrationsfrågor och utvärderar olika migrations- och integrationsprojekt både i Sverige och utomlands

Ivana Egert, utbildningssamordnare, Tolkförmedlingen Väst. Ivana har arbetat som tolk och föreläser nu om tolkyrket och tolksituationer.
Den siste föreläsare för dagen var Gillis Herlitz, antropolog och etnolog och med omfattande praktisk erfarenhet från många kulturer runt om i världen.

Avslutningsvis fick deltagarna tips på material som kan användas för att fördjupa sina kunskaper kring interkulturell kommunikation och kommunikation via tolk.

InVäst ägs av Göteborgsregionens Kommunalförbund och drivs i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2019.