kartbild över skaraborg

Strukturbild Skaraborg - vann Sveriges Arkitekters planpris för 2020

Skaraborgs kommunalförbund, Strukturbild Skaraborg, vann Sveriges Arkitekters planpris för 2020. Ur juryns fina motivering: "På ett seriöst, kritiskt sätt hanteras frågan om den dynamiska regionen, där stad och landsbygd har lika viktiga roller att spela och resultat uppstår när konkurrens mellan kommunerna ger plats för samverkan."

Vi är så glada och stolta. Tillsammans kan vi utveckla hela Skaraborg. Modiga politiker och goda tjänstepersoner har gjort detta möjligt.

Strukturbilden beskriver hur Skaraborgs kommuner tillsammans kan arbeta för en hållbar utveckling med avseende på att skapa:

  • Ekonomisk tillväxt, åtgärder som ökar regionens fasta och rörliga ekonomiska tillgångar
  • Ekologisk tillväxt, åtgärder som leder till att nå regionala miljömål och förstärka ekosystemtjänster
  • Social tillväxt, åtgärder som leder till jämställd och jämlik tillgång till samhället där alla kan och får bidra samt utveckla sin fulla potential

Strukturbild Skaraborg har tagits fram för att etablera en varaktig arena och nytt arbetssätt för mellankommunal samhällsplanering.

Detta var också ett av de tydliga behoven som hade identifierats och ledde fram till att arbetet med en strukturbild initierades. Man hade också sett ett behov av att stärka sambanden mellan kommunernas översiktliga planering och det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.

Strukturbilden skulle också peka på strategier för att nå de mål som satts upp.

Skaraborg är en ojämn geografi, med varierande förutsättningar för utveckling. Detta har varit ett tema i allt arbete och ett tydligt fokus i arbetet har legat på att förstå hur utveckling kan åstadkommas i olika geografier. Detta arbete har rönt stor uppmärksamhet och presenterats både nationellt och internationellt, till exempel i lärprojektet Rurban Region i Reglabs regi. Konferensen Rurban Planning Talks i Mariestad är en regelbundet återkommande mötesplats för dessa frågor.

Strukturbild Skaraborg etablerades på uppdrag av styrelsen, numer direktionen, i Skaraborgs kommunalförbund. Den lämnades till styrelsen i oktober 2015. Uppdraget löd, förenklat: ”tillväxt i hela Skaraborg”.

Arbetet inleddes med en förstudie under 2013. Redan under förstudien identifierades nätverksstaden Skaraborg som bärande tema. Tentativa strategier för strukturbilden presenterades också.

Arbetet med Strukturbild Skaraborg har bedrivits av Skaraborgs kommunalförbund i nära samverkan med Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Strukturbild Skaraborg har tagits fram genom analys av ett stort antal lokala och regionala planerings- och utvecklingsdokument och genom workshops och dialoger med planerare, tjänstepersoner, politiker och andra centrala aktörer inom planering på lokal och regional nivå. Arbetet har bedrivits i kontakt med bland annat KTH, Göteborgs Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mistra Urban Futures samt i kunskapsutbyten med internationell planeringsforskning.

Efter det att Strukturbilden antogs har arbetet fortsatt genom att ett samhällsbyggnadskollegium där alla kommuner är representerat driver det vidare.

På förslag från kollegiet, och efter inspel från andra tjänstemannanätverk i Skaraborg, har tre gemensamma plandokument för Skaraborgs kommuner etablerats:

  • Ett program för Skaraborgs turistslingor där fina vägsträckningar för besökande pekas ut, i syfte att stärka samverkan mellan samhällsplanering och utveckling av besöksnäringen. I programmet pekas dels olika sammanhållna slingor ut, dels identifieras förslag till konkret utveckling.
  • En strategi för hållbara bränslen där platser för laddinfrastruktur, tankstationer för biogas och tankstationer för vätgas identifieras ur ett regionalt perspektiv. Också här beskrivs möjliga insatser.
  • En strategi för markanvändning i relation till arbetet i Business Region Skaraborg – en organisation som för övrigt också är född ur de analyser som gjorts i Strukturbild Skaraborg. Dokumentet är en överenskommelse mellan Skaraborgs 15 kommuner om var större etableringar lämpligen skall ske med hänsyn taget till olika aspekter som infrastruktur, tillgänglighet, jordbruksmark med mera.

 

Flera andra insatser har kommit ur Strukturbild Skaraborg. Under 2020 och 2021 drivs till exempel projektet KomILand där kombinerade mobilitetstjänster testas i glesare geografier på tre ställen i Skaraborg. Inom ramen för den statliga och regionala satsningen på gestaltad livsmiljö genomförs insatser på fyra mindre orter i projektet Rurban Studio.

Arbetet med Strukturbild Skaraborg har finansierats av Skaraborgs kommunalförbund, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.

Ansvariga:
Nils Björling, arkitekt SAR/MSA och universitetslektor, projektledare
Magnus Fredricson, Strateg hållbar samhällsutveckling, processledare
Samhällsbyggnadschefer i alla Skaraborgs kommuner, ansvariga implementering 

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund är beställare.

Läsa mer om strukturbilden här.