Kugghjul mot blå bakgrund

Kompetensnavet Skaraborg

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnav Skaraborg stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i Skaraborg.

Skaraborg står inför omfattande och betydelsefulla förändringar på arbetsmarknaden. Nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt omställningar i arbetslivet kommer att ha mycket stor påverkan på arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen i Skaraborg de kommande åren.

Kompetensnavet ska vara drivande i omställningen och aktivt stötta arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling. Kompetensnavets mål är att:

  • Etablera effektiva och kvalitetssäkra metoder och arbetssätt för insamlande, analys, kommunikation och leverans av kompetensutvecklingsåtgärder
  • Genom samverkan med arbetslivet bidra till en vidareutveckling av utbildningssystemets förmåga att möta kontinuerligt förändrade behov.
  • Säkerställa genomförande av efterfrågestyrda kompetensutvecklingsåtgärder.

 

Aktiviteter hösten 2023

Kompetensnavet arbetar under hösten vidare med frågor om kompetensförsörjning tillsammans med branschorganisationer, utbildningsanordnare och nätverk. Inom frågor som identifierats som särskilt viktiga har det tillsatts arbetsgrupper. Utöver samverkan inom Skaraborg har också regionala kontakter tagits och dialoger pågår kring samarbeten och gemensamma utmaningar.

Under hösten planeras flera aktiviteter så som branschdagar samt en större årlig konferens. Arbetet med företagsbesök fortsätter och ännu fler företag, över hela Skaraborg, kommer att besökas. Det finns också särskilda forum för kontakt med stora aktörer, så som Volvo-bolagen, för att föra en löpande dialog.

Månadsrapport

Från augusti 2023 kommer månadsrapporter från Kompetensnavet att publiceras nedan. I dessa lämnas en kort redogörelse för vad som är aktuellt i projektet månadsvis.

 

Kontakta Kompetensnavet

Välkommen att höra av dig till kompetensnavet via vår e-postadress: kompetensnavet@skaraborg.se

Samarbeten och finansiering

Kompetensnavet drivs av Skaraborgs kommunalförbund och är ett projekt med start 2022 och avslut i mars 2025. Projektet finansieras till 90 % av Västra Götalandsregionen och 10 % av delregionala utvecklingsmedel (DRUM). Målsättningen är en permanent verksamhet efter projektets avslut.

Kompetensnavet är en del i Skaraborgs kommunalförbunds arbete med regional utveckling. Kompetensnavet samverkar med bland andra kompetensforum (Skaraborgs övergripande funktion för strategisk samverkan kring kompetensförsörjning), Business Region Skaraborg, branschråd, IDC, Högskolan i Skövde, Arbetsförmedlingen samt övriga delregioner i Västra Götaland.

 Logotyp Västra Götalandsregionen

I samarbete med

Logotyp IDC