Social hållbarhet/folkhälsa

För ett framgångsrikt arbete med social hållbarhet och folkhälsa är samverkan en viktig grund. En region i samarbete med kommuner har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för social hållbarhet och en god folkhälsa genom att förbättra människors livsvillkor och livsmiljö. Skaraborgs kommunalförbund har en samlande roll för kommunerna.  Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal för bland annat folkhälsoinsatser.

I Skaraborg är samverkan rörande folkhälsa väl utvecklad mellan kommunerna och regionen genom att ett avtal är tecknat mellan var och en av kommunerna och HSN. Men samverkan behöver utvecklas och formaliseras för att resurser ska nyttjas optimalt. Hösten 2016 godkände därför kommunalförbundet och ÖHSN en gemensam modell för samverkan i folkhälsofrågor 

Fullföljda studier, hälsofrämjande och förebyggande arbete – barnfetma, psykisk hälsa och äldres hälsa är områden kommunerna och regionen kraftsamlar kring just nu. Arbetet sker i nära samarbete med akademin och andra aktörer.