Fullföljda studier - genom Trygghet och Studiero

Alla barn har rätt till utbildning. Genom att barn känner sig trygga i skolan och det råder en god studiero ges/skapas förutsättningar för att barn ska klara av skolan samt nå sina fulla potential.

Satsningen ”Fullföljda studier - genom trygghet och studiero” syftar till att främja fullföljda studier genom att erbjuda skolor och förskolor kompetens- och metodstöd i form av ett fortbildningskoncept.

Syftet är att bidra med kunskap som vilar på en vetenskaplig grund för att på ett främjande, förebyggande och akut åtgärdande sätt kunna skapa optimala lärmiljöer präglade av trygghet och studiero för alla barn och elever. Satsningen syftar även till fortsatt utveckling av samverkan mellan Skaraborgs kommuner kring arbetet med att främja fullföljda studier. Karlsborg, Skara, Lidköping, Skövde, Tidaholm och Töreboda är de kommuner som deltar för tillfället.

Fortbildningskonceptet bygger bland annat på Hélène Jenvéns (Fil dr i pedagogik) forskning och på de framgångsfaktorer Skolverket  framhåller som effektiva vid ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkande handlingar och mobbning. Det handlar om att: anlägga en hela skolan ansats, skapa systematik, verka för ett gott skolklimat, utbilda personal och göra elever delaktiga. I arbetet ingår i först hand rektorer, pedagogisk personal samt elevhälsopersonal vid förskolor och skolor F-19

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188