Fullföljda studier - genom trygghet och studiero

Alla barn har rätt till utbildning. Genom att barn känner sig trygga i skolan och det råder en god studiero ger förutsättningar för att barn ska klara av skolan samt nå sina fulla potenial.

Satsningen ”Fullföljda studier genom trygghet och studiero” syftar till att främja fullföljda studier genom att erbjuda skolor kompetens- och metodstöd i form av ett fortbildningskoncept.

Syftet är att bidra med kunskap som vilar på en vetenskaplig grund för att skolor på ett främjande, förebyggande och akut åtgärdande sätt ska kunna skapa optimala lärmiljöer präglade av trygghet och studiero för alla elever. Satsningen syftar även till fortsatt utveckling av samverkan mellan Skaraborgs kommuner kring arbetet med att främja fullföljda studier.Hjo, Lidköping, Skövde, Tidaholm och Töreboda är kommunerna som deltar.

Målgruppen består av rektorer, pedagogisk personal och elevhälsopersonal vid förskolor och skolor F-19.

Konceptet bygger bland annat på Hélène Jenvéns forskning och på de framgångsfaktorer Skolverket (2011) framhåller som effektiva vid ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkande handlingar och mobbning. Det handlar om att: anlägga en hela skolan ansats, skapa systematik, verka för ett gott skolklimat, utbilda personal och göra elever delaktiga. I arbetet ingår skolchefer, lärare, elever från fem kommuner samt Skaraborgs kommunalförbund.