Psykisk hälsa barn och unga

Psykisk hälsa är en av våra stora framtidsfrågor och det är hela samhällets ansvar.

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar (WHO). Psykisk ohälsa i barndomen kan vara förknippade med sämre skolresultat och ge sämre förutsättningar att leva ett gott och långt liv. Psykisk hälsa är en av flera förutsättningar för fullföljda studier. Föräldrarna är de viktigaste personerna i varje barns liv och påverkar förutsättningar för barnets hälsa. I Skaraborg vill vi skapa förutsättningar för föräldrar att utveckla förmågan att stå emot och klara en förändring samt återhämta sig och vidareutvecklas, så att de kan överföra detta till sina barn.

Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa, vilket i dag ofta används som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Arbete för psykisk hälsa omfattar hela kedjan från hälsofrämjande till vård och behandling. Skaraborgs kommunalförbund utgör plattformen för det gemensamma delregionala utvecklingsarbetet i Skaraborgs femton kommuner. Arbetet utgår från tre utvecklingsområde barn och unga, psykiatri, missbruk och funktionsvariation samt äldre. Utvecklingsledarna arbetar via olika nätverk; psykiatrisamordnarnätverket, vårdsamverkan barn- och unga samt vårdsamverkan psykiatri, missbruk och funktionsnedsättning. I dessa nätverk ingår bland annat barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabilitering, vårdcentraler samt socialtjänst. För att främja psykisk hälsa i befolkningen behöver samhället skapa förutsättningar för den enskilde att hantera sitt liv och stärka förmågan att stå emot och klara av en förändring (resiliens).

I Skaraborg vill vi skapa förutsättningar för föräldrar att utveckla förmågan att stå emot och klara en förändring samt återhämta sig och vidareutvecklas, så att de kan överföra detta till sina barn. Arbetet inleds med att en referensgrupp, som representerar verksamheter som möter barn och deras vårdnadshavare, träffas och undersöker hur vi kan arbeta med begreppet resiliens i respektive verksamhet. Forskningsanknytning kring begreppet resiliens är en nödvändighet. Därefter arbetar den tvärsektoriella referensgruppen fram Skaraborgsövergripande förslag. Referensgruppen ska ta hänsyn till de identifierade utmaningarna som behöver följas, lösas och uppmärksammas. De tar även fram förslag på befintliga och relevanta bestämningsfaktorer som mäter psykisk hälsa.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se