Kunskapsstyrning och utbildningar

Kunskapsstyrning och kunskapsutveckling inom välfärdsområdet i Skaraborg är en Regional Samverkans och Stödstruktur (RSS). RSS Skaraborg verkar genom att:

  • utveckla en gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling  
  • nationella satsningar som avser länet för Västra Götalands kommuner hanteras via VästKom
  • nationella satsningar som avser länet inom Västra Götalandsregionen hanteras via Koncernkontoret
  • VästKom och Koncernkontoret har gemensamt ansvar för att jobba i nära samverkan för att bevaka nationella satsningar som berör båda organisationerna.
  • länsövergripande och samverkansstrategiska ställningstaganden, inklusive beslut om hantering och fördelning av nationella länsgemensamma satsningar, görs i Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).
  • övergripande politiska ställningstaganden fattas i det politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra Götalandsregionens politiska ledningar (SRO).
  • parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla formerna för samverkan och kunskapsutveckling till stöd för en god   vård för medborgarna i Västra Götaland.

 

Kunskapsstyrning nationellt

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samordnar och stödjer nätverk och grupper i syfte att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Viktiga samarbetspartners är Nationell Samverkansgrupp inom Socialtjänsten, NSK-S samt nätverket för Regionala Samverkans- och Stödstrukturer (RSS). Länkar för mer informaton om dessa och andra nationella och regionala nätverk som stödjer kunskapsutveckling återfinns i höger marginal.

Område Välfärdsutveckling ingår i ovan nämnda nätverk.