Nya yrkestitlar LSS

Införandet av gemensam titulatur och kompetenskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Skaraborg.

Bakgrund

Socialcheferna i Skaraborg har beslutat att under åren 2015-2016 införa titlarna stödassistent och stödpedagog för baspersonal i verksamheter som arbetar med stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunerna i Skaraborg ska vid nyanställningar använda titlarna stödassistent och stödpedagog, kopplat till specificerade kompetenskrav eller använda titeln stödbiträde när de specificerade kompetenskraven inte uppnås.

En arbetsgrupp har, på uppdrag av socialcheferna i Skaraborg, tagit fram en gemensam handlingsplan för Skaraborgs kommuner. I handlingsplanen har aktiviteter identifierats och tidsplanerats. Frågor kring objektivitet och likvärdighet i bedömning av tidigare utbildning och erfarenhet, valideringsmöjligheter, AID-koder med mera har klargjorts. I arbetsgruppen fanns företrädare för Kommunalförbundet, verksamhetsansvariga, personalsekreterare och utbildningsanordnare.

Varför enhetliga titlar?

Det finns en rad strategiska hinder för en effektiv utveckling av kvalitet inom funktionshinderområdet. Utbildningsanordnare har idag svårt att uppfatta behoven av utbildning inom funktionshinderområdet, vilken kompetens krävs och ”vad blir” de studerande. Vilka framtida arbetskraftsbehov har verksamhetsområdet? Dessa svårigheter beror bland annat på den mångfald av titlar som finns, inte bara inom Skaraborg utan i hela landet. För presumtiva arbetstagare är det svårt att få en bild av vad ett arbete inom funktionshinderområdet innebär.

Det går inte att få fram användbar statistik över anställda inom området för att visa på kompetens- och rekryteringsbehov. Även lönestatistik är svår att få via de idag befintliga systemen på grund av den mångfald av titlar och kompetenskrav som finns. Det finns en alltför svag styrning från samhället när det gäller kompetens inom funktionshinderområdet. Intresset för forskning och professionalisering är svalt och de personer som behöver mest stöd och som är beroende av den kvalitet kommunen och privata aktörer erbjuder har svårt att göra sin röst hörd.

Marknadsföringen av funktionshinderområdet försvåras avsevärt av att gemensamma kompetenskrav och titlar saknas och följden blir en otydlig yrkesidentitet.

Tydliga kompetenskrav kopplade till valda yrkestitlar är en förutsättning för att kunna motverka de identifierade bristerna vad gäller:

  •  marknadsföring och framtida personalförsörjning
  •  statistik vad gäller t ex löner och utbildningsnivåer,
  •  ökade krav på professionalism, samverkan och spetskompetens
  •  brist på yrkesidentitet/stolthet.

 

Titlar kopplade till utbildningskrav

För titeln stödassistent krävs:
Ett avslutat gymnasieprogram med yrkesexamen inom:

  • Barn och fritidsprogrammet
  • Vård och omsorgsprogrammet


För titeln stödpedagog krävs:
En eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet med pedagogisk inriktning som omfattar minst 200 Yh-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier.

Titeln stödbiträde används när de specificerade kompetenskraven inte uppnås.

Titlar och verksamhetens kompetensbehov

Båda rollerna stödassistent och stödpedagog skall finnas helt och hållet i det vardagsnära arbetet. Skillnaden i yrkesbefattningarna stödpedagog och stödassistent ligger i kompetensnivå. Stödpedagogen bidrar med ett ökat pedagogisk ansvar inom funktionshinderområdet som direkt anknyter till arbetet. Detta är ett sätt att bredda och fördjupa kompetensen i verksamheten och höja kvaliteten på innehållet i de insatser som den enskilde har behov av.

Kommunens förutsättningar och de olika verksamheternas behov avgör hur fördelningen av de båda yrkesrollerna blir, det vill säga förhållandet mellan hur många stödassistenter det ska finnas i förhållande till stödpedagoger.

Avgränsningar i fråga om titulatur

Titeln personlig assistent behålls för insatser enligt § 9:2 LSS och Socialförsäkringsbalken kap. 51. Titeln personlig assistent får anses väl inarbetad och likvärdigt använd i hela landet. Titeln har också en egen AID-kod, 207027.

Rätten till stöd i vardagen inklusive den personliga omvårdnaden för personer med funktionsnedsättningar i ordinärt boende och som inte har rätt till insatsen personlig assistans, tillgodoses idag med insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) ofta kallat, boendestöd. Titeln boendestödjare blir allt vanligare, främst för insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar men också för personer med intellektuella, neuropsykiatriska eller sammansatta funktionsnedsättningar. Inte heller denna titel, boendestödjare berörs av detta beslut.

Handlingsplan för Titelbyte

Utbildningskraven som angetts ovan är baserade på gymnasieprogrammen (GY-11). De flesta som idag är anställda i kommunerna har inte denna utbildning men däremot utbildningar som kan bedömas som likvärdiga. Vid konverteringen av titlar är det viktigt att processen görs transparant och tydlig så att legitimitet uppnås.

I ursprungligt förslag låg tidsplaneringen för införandet under 2013-2014. Under arbetets gång har det blivit tydligt att planeringsprocessen kräver mer tid. Detta medför att en färdig handlingsplan för införandet troligtvis inte finns förrän halvårsskiftet 2014.

Vid genomförandet av titelbytet är det viktigt att alla kommuner följer den gemensamma handlingsplanen med specificerade aktiviteter och tidsplan. Syftet med att samordna genomförandet är att säkerställa likvärdighet i bedömningar av kompetens och erfarenhet kopplat till vald titel.

Tankar och frågor?

Kontakta delagare i arbetsgruppen:

Ulrika Hernant, FoU-strateg Skaraborgs kommunalförbund

ulrika.hernant@skaraborg.se

Anna Hendén, Personalsekreterare              

anna.henden@lidkoping.se                                              

Christel Isaksson, Verksamhetsansvarig                            

christel.isaksson@falkoping.se                                          

 Anette Lidskog, VO-College

anette.lidskog@skovde.se