Forum IFO

Övergripande mål

Forumet ska bidra till utveckling av socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i Skaraborg. Genom att agera tillsammans blir vi starkare på såväl lokal som regional nivå. 

Uppdrag för forum är att:

 • Vara ett forum för kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte.
 • Utveckla och stimulera till en evidensbaserad praktik. 
 • Identifiera områden som är prioriterade att forska kring. 
 • Fördjupa sig i utvecklingsfrågor som är angelägna för målgrupperna. Aktuella utvecklingsområden ska identifieras, planeras, genomföras och följas upp. Arbetet beskrivs och följs upp i en genomförandeplan och årsrapport. 
 • Utvecklingsområden som är gemensamma med sjukvårdshuvudmannen ska lyftas till vårdsamverkansgruppen.
 • Utföra särskilda uppdrag på initiativ av socialchefsgruppen.
 • Verka för en gemensam hållning i förhållande till andra huvudmän.

 

Forumet ska bestå av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentationen beslutas av förvaltningschefen.

Medlemmar i IFO-forum består av chefer eller motsvarande från socialtjänsten i Skaraborgs 15 kommuner. Ordförande är Peter Alfh, avdelningschef Barn & Ungdomsavdelningen, Skövde Kommun.

Mötestider 2018

 • 9 februari
 • 6 april
 • 7 september
 • 23 november