Nätverket för missbruks- och beroendefrågor

Nätverket för missbruks- och beroendefrågor ligger formellt som en undergrupp till Forum IFO. Nätverket består av handläggare från kommunerna i Skaraborg samt personal från beroendeenheten på SkaS, Falköping.

Nätverket arbetar med

  • omvärldsbevakning
  • erfarenhetsutbyte
  • brukarinflytandefrågor
  • gemensamma utbildningsinsatser
  • spel om pengar
  • Handlingsplan Psykisk hälsa 2018-2020


Nätverket har skapat ett antal metodstödjarnätverk i syfte att utveckla och bevara de investeringar som gjorts i evidensbaserade metoder i Skaraborg. Övriga aktuella frågor är utveckling av digitala hjälpmedel, nya Nationella Riktlinjer och behovsinriktat systematiskt arbetssätt som kallas Individens Behov I Centrum (IBIC). Nätverket diskuterar också samarbetsfrågor med vårdgrannar och kan lyfta frågor till vårdsamverkan.

Orförande 2018 är Martina Frisk, kurator/samordnare Rådgivningscentrum, Lidköpings kommun.  

Mötestider 2018

  • 8 februari
  • 26 april
  • 6 september
  • 15 november