Utveckling av besöksnäringen i Skaraborg 2009 - 2016

År 2009 fastställer Skaraborgs Kommunalförbund det inriktningsdokument med målsättningen att till år 2015 fördubbla omsättningen inom turismnäringen i Skaraborg. Här finns materialet samlat om destinationsutvecklingsarbetet.

År 2009 fastställer Skaraborgs Kommunalförbund det inriktningsdokument för besöksnäringen i Skaraborg som i det fortsatta arbetet blir till ett effektivt verktyg för omsättnings- och besöksökning samt branschförnyelse.  Skaraborg bestämmer sig alltså för att driva en näringslivsutveckling som ligger i linje med den nationella turismstrategin och som fokuserar på affärs- och produktutvecklingen av exportprodukter.

Turistrådet som är Västra Götalandsregionens utvecklingsbolag för besöksnäringen i Västsverige får via Skaraborgs Kommunalförbund uppdraget att leda detta strategiarbete. Destinationsutvecklingsarbetet i Skaraborg utgör ett modellarbete för flera destinationer i Västsverige.

När förändringsarbetet inleds 2009 har Skaraborgs besöksnäring låg tillväxt och låg beläggningsgrad. De företagsanalyser som görs initialt visar att det bland de tillfrågade finns såväl förändringsvilja som ambition att göra de olika investeringar som krävs för att utveckla och kvalitetssäkra delar av Skaraborgs besöksnäring till internationellt konkurrenskraftig nivå. Attitydundersökningen visar att skaraborgarna generellt har en mycket positiv inställning till turistisk utveckling.

Enligt den strategiska plan som Kommunalförbundets styrelse lägger till grund för arbetet är målsättningen att till år 2015 fördubbla omsättningen inom besöksnäringen, från 1,7 miljarder år 2007 till ca 3 miljarder år 2015. Satsningen ger tidigt en god utdelning och redan år 2012 omsätter besöksnäringen i Skaraborg 3,5 miljarder.

Tematiska affärsutvecklingsområden

Fram till 2013 leder Turistrådet det strategiska arbetet men för att få en långsiktigt stabil struktur krävs ett lokalt perspektiv. Därför prövar vi en ny arbetsmodell under 2013-2016.  Tre affärsutvecklare för de tematiska områdena; måltidsturism, naturturism och framtidens lokala besöksservice, rekryteras ifrån befintliga lokala turistorganisationer. Skaraborgs Kommunalförbund är projektägare och uppdragsgivare. Turistrådets roll är att arbetsleda affärsutvecklarna.

Genomförandeplan Skaraborg

Genomförandeplan Skaraborg 2014-2016 har fungerat som ett styrdokument för det gemensamma arbetet med att stärka Skaraborg som en konkurrenskraftig och attraktiv region. Genomförandeplanenen är nu reviderad för 2017-2020 och den övergripande målsättningen med insatserna är att den turistekonomiska omsättningen i Skaraborg uppgår till 5 miljarder 2020, vilket motsvarar en tillväxt på 20 procent från 2015 års nivå.

I den reviderade genomförandeplanen är det tre områden som lyfts fram särskilt som ska genomsyra arbetet. Det är digitalisering, kompetensförsörjning och social inkludering. Genomförandeplanen är ett av flera styrdokument för det turismstrategiarbete som bedrivs i Skaraborg.

Koordinator för besöksnäringsfrågor i Skaraborg

Det treåriga projektet med tematiska affärsutvecklare avslutades vid årsskiftet 2016/2017 och ersätts under två år av en koordinator som på en halvtid har en sammanhållande roll för strategiska besöksnäringsfrågor i Skaraborg.  Uppdraget innebär bland annat att vara en besöksnäringsresurs för politiken, utbilda och vara talesperson för besöksnäringsfrågorna på kommunalförbundet, vara representant för Skaraborg på regional och nationell nivå samt identifiera och ge vägledning avseende hur kommunerna möter framtiden med nya krav på besöksnäringsutveckling.

 

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188