KOBRA

Vi står inför stora utmaningar. Samhällets och arbetslivets förändringstakt ökar, vilket gör att värdet av olika kunskaper och kompetenser också förändras snabbare. Vi kommer att behöva karriärväxla i allt större omfattning och längre upp i åldrarna, utbildas oftare och tränas mer effektivt mot specifika yrkesroller och förmågor än idag. Färre kommer att kunna utbilda sig för ett helt yrkesliv på en gång och detta visar på vuxenutbildningens avgörande roll i framtiden.

Kompetensförsörjning är en stor gemensam utmaning för både Sverige, Norge och Danmark. Genom samarbete och utbyte av kunskap över gränserna kan vi bättre möta framtidens kompetensbehov.

KOBRA bygger på erfarenheter och resultat från tidigare projekt, där man sett behov av ett fortsatt systematiskt och strukturerat arbete med kompetensförsörjning, gärna över landgränserna. Arbetet sker inom områden som Västra Götalandsregionen och region Halland prioriterar i sina tillväxtprogram.

Projektet ska öka kunskapen om regionernas kompetensbehov hos beslutsfattare, utbildningsanordnare, näringsliv och andra intressenter. Tillgängligheten av flexibla och kostnadseffektiva utbildningar ska öka. Partners inom KOBRA ska lära av varandra och göra jämförelser mellan länder och partners. Projektet ska testa och utvärdera ett arbetssätt för hållbart samarbete kring kompetensförsörjningen.

Projektet har 26 partners i Danmark, Norge och Sverige.

Projektet pågår t o m augusti 2018.

Länkar