En skola för alla

Under 2015 och våren 2016 har en förstudie gällande skolavhopp genomförts. Förstudien har lett till att ett regionövergripande projekt tagits fram som i huvudsak finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet "En skola för alla" fokuserar på målgruppen ungdomar 15-19 år i delregionerna Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad, med syftet att skolavhopp bland unga ska minskas i alla de tre kommunalförbunden.

För att komma ifråga om att få ett arbete krävs oftast en genomförd gymnasieutbildning. De som har hoppat av tidigt eller inte fullföljt sina studier har mindre chans att etablera sig på arbetsmarknaden. Insatserna i projektet riktas i huvudsak till målgruppen, 15-19 som finns inskrivna i skolan (inte hoppat av helt) vilket är nytt och skiljer sig från samverkande projekt.

Målet är att 400 ungdomar ska delta i aktiviteter som leder till att individer i farozonen att hoppa av sina studier stannar i studier eller att de som redan hoppat av hittar nya vägar in i studier för att sedan kunna komma ut på arbetsmarknaden.
Målet är att långsiktigt minska ungdomsarbetslösheten och öka antalet ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden, samt att fler ungdomar återgår till studier, fullgör sina studier eller får någon form av yrkesträning som kan leda till arbete.

Projektet kommer delvis att ha olika inriktningar i förbunden för att på så sätt kunna utveckla nya metoder. En viktig yrkesgrupp när det gäller arbete med ungdomar i riskzonen för avhopp är de Kommunalt aktivitetsansvariga (KAA) som därför kommer involveras i projektet.

Projektet varar i tre år med start 1 april 2017. Budgeten för projektet är 44 miljoner kronor och med stöd från ESF om 29 miljoner kronor. Skaraborgs Kommunalförbund är projektägare med Fyrbodals och Sjuhärads Kommunalförbund och Samordningsförbundet Väst som medsökande. Du kan läsa mer om projektet på Utbildning Skaraborg under länkar

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188