Läsplatta där rapportens förstasida syns på skrivbord

Delrapport 2: Kompetensförsörjning i Skaraborgs tillverkande industriföretag

Det råder fortsatt brist på kompetens för industriföretagen i Skaraborg. Under de kommande åren räknar Skaraborgs industriföretag dessutom med att öka mängden medarbetare med 16-20 %.

Skaraborgs Kompetensnav kan nu presentera Delrapport 2 om kompetensförsörjning i Skaraborgs tillverkande industriföretag. Rapporten bygger på intervjuer med 51 företag från alla Skaraborgs kommuner.

- Skaraborg finns i Sveriges starkaste industriregion. Att det går bra för våra industriföretag och att de ser ljust på framtiden är väldigt viktigt för hela Skaraborg, säger Theres Sahlström, ordförande i Skaraborgs kommunalförbunds direktion.

- Rapporten lyfter vikten av ett fungerande samarbete mellan utbildningsanordnare och industrin, vilket är högt prioriterat i vårt arbete, säger Daniel Andersson, vice ordförande i Skaraborgs kommunalförbunds direktion.

Rapporten stärker det som konstaterades redan i Delrapport 1, som släpptes i oktober 2023: Skaraborg industri är stark men står inför en kompetensutmaning. Det går inte att förlita sig på att kunna rekrytera den kompetens företagen söker utan blir allt viktigare att kunna vidareutbilda sin befintliga personal så dessa kan ta på sig nya roller.

Utbildningsanordnare behöver möta upp med utbildningar som efterfrågas av de olika branscherna för att tillsammans med industrin rusta för framtiden. En kommande batterifabrik i Mariestad kommer att öka behovet av dessa utbildningar ytterligare. Ökat fokus på automation kommer också att ställa krav på nya kunskaper hos befintliga medarbetare vilket innebär ett nytt utbildningsbehov.

- För Kompetensnavet innebär resultatet att vi intensifierar arbetet med att ta fram en struktur för fördjupad dialog med olika branscher, för att identifiera och samlat presentera vilka behov arbetslivet i Skaraborg har. Kompetensnavets roll som motor, mäklare och mötesplats i dialogen mellan utbildningssystemet och de som ska anställa är viktig för att vi ska få till en bättre matchning över tid, säger projektledare Johan Lindell.

Att skapa attraktivitet för arbete inom industrin är också en nyckel för att företagen ska klara sin kompetensförsörjning. Detta är ett gemensamt ansvar för både utbildningssystemet och arbetsgivarna.

Om Kompetensnav Skaraborg

Kompetensnavet drivs av Skaraborgs kommunalförbund och är ett projekt med start 2022 och avslut våren 2025. Projektet finansieras till 90% av Västra Götalandsregionen och 10% av delregionala utvecklingsmedel (DRUM). Målsättningen är en permanent verksamhet efter projektets avslut.