Så här behandlar vi personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.

Lagen ger dig ökade rättigheter att få veta vilka personuppgifter vi hanterar, med vilken laglig grund vi hanterar dem, vilka som har tillgång till dem och hur länge de sparas. Det finns andra lagar som går före GDPR bland annat offentlighetsprincipen och arkivlagen.

Skaraborgs Kommunalförbund samlar in och hanterar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra våra åtaganden.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som går att knyta till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder, filmer och ljudupptagningar.

Vad menas med behandling av personuppgifter?
Med behandling avses alla de åtgärder som görs med en personuppgift. Det kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, publicering eller annan spridning.

Ändamål
De uppgifter som Skaraborgs Kommunalförbund handhar är namn och kontaktuppgifter till direktionen, revisorer och valberedning. Namn och kontaktuppgifter till tjänstemannarepresentanter som ingår i förbundets nätverk, namn och kontaktuppgifter till adjungerade ledamöter i till exempel Direktionen för delregionala utvecklingsmedel (DRUM). Bilder från utbildningstillfällen eller konferenser och möten.

I samband med anmälning till utbildningar och konferenser behandlar vi endast personuppgifter under tiden tills all kursadministration är avslutad.

Det är nästan alltid personen själv som har lämnat sina uppgifter till Skaraborgs Kommunalförbund.  

Allmänna handlingar
Skaraborgs Kommunalförbund omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att personuppgifter som kommer in till oss i princip alltid är allmänna handlingar. Vem som helst har rätt att begära ut dem och läsa dem, om de inte omfattas av sekretess.

Kontaktuppgifter
Om du vill komma i kontakt med oss angående dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till oss med en skriftlig begäran. Använd gärna blanketten till höger på denna sida.
Begäran skickas till info@skaraborg.se

Personuppgiftsansvarig
Skaraborgs Kommunalförbund

Skaraborgs Kommunalförbund samverkar med Skövde kommun så dataskyddsombudet nås därför via Skövde kommun.

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@skovde.se