Anslagstavla

Välkommen till Skaraborgs Kommunalförbunds digitala anslagstavla. Här kan du se alla våra publicerade anslag och kungörelser.

Ett anslag är ett bevis på att ett sammanträdesprotokoll är justerat. Att protokollet är justerat betyder att det har skrivits under av ordförande och utsedd justerare. Anslaget är publicerat på anslagstavlan i tre veckor och då kan du som kommuninvånare överklaga besluten. När de tre veckorna har gått avpubliceras anslaget och då kan du inte längre överklaga. 

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas av Direktionen.

Överklagande

Kommunalförbundets beslut kan överklagas genom laglighetsprövning. Den som är kommunmedlem i någon av kommunerna som ingår i kommunalförbundet har rätt att överklaga kommunalförbundets beslut. Överklaganden av beslut  ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att anslag om protokollets justering anslagits på kommunens anslagstavla. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Rätten att överklaga beslut genom laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om överklagande i annan lag (till exempel förvaltningsbesvär). Det gäller heller inte om det överklagade beslutet avser beslut i nämnd/styrelse som är av rent verkställande eller rent förberedande art. 

Anslag