Energiförsörjning i Skaraborg

Skaraborg kommuner skapar ett gemensamt arbete för att öka tillgången till el och energi. Den 14 april tog direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund beslutet att gemensamt satsa på energiförsörjning i Skaraborg.

Det pågår en nyindustrialisering där omställningen från fossila bränslen till elektrifiering är en stark drivkraft. Det behövs en tydligt uttalad inriktning som ger bilden av vart Skaraborg behöver vara på väg för att säkerställa att den utveckling som eftersträvas.

Beslutet består av flera delar där fokus är att ta fram ett planeringsunderlag för kommunernas energiförsörjning.

Direktionen beslutade följande:

1. Förbundsdirektören får i uppdrag att tillsammans med kommundirektörerna ta fram ett gemensamt planeringsunderlag för kommunernas energiförsörjning, med målsättning att öka tillgången till el och energi i Skaraborg. Uppdraget ingår som en del av Omställningsarbetet i Skaraborg. Arbetets faktiska genomförande ska samordnas av kommunernas samhällsbyggnadschefer.

2. Planeringsunderlaget ska omfatta samtliga kommuner i Skaraborg och skapa förutsättningar för snabb och kraftfull utveckling av:

a. Elnät – utveckling av befintligt elnät och behov av komplettering.

b. Produktion av el – identifiera områden i Skaraborg för ökad produktion av el.

c. Storskalig lagring av el – redovisa förslag till storskalig och Skaraborgsgemensam plan för lagring av el i syfte att jämna ut effekttoppar samt kunna nyttja lagrad el när produktionsförutsättningarna är svaga.

d. Flexibilitetsinitiativ inom Skaraborg samt effektivisering, exempelvis genom konvertering från uppvärmning via el till fjärrvärme.

3. Underlaget ska kunna utgöra stöd / underlag för kommunernas egen energiplanering genom att fungera som underlag till kommunernas översiktliga planering för att möjliggöra större etableringar av energiproduktion. På kort sikt genom till exempel vind-, vatten- och solkraft, på längre sikt även genom till exempel kärnkraft. Planeringsunderlaget ska ge stöd för likalydande målformuleringar i kommunernas egna planeringsdokument, exempelvis energiplaner, översiktsplaner m.fl.

4. Samverkan ska särskilt sökas med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Svenska Kraftnät, regionnätsägare, elnätsägare i Skaraborg och energibolag samt elnätsföreningar samt Högskolan i Skövde. Detta initiativ från Skaraborgs kommunalförbund ska möta det arbete som pågår på regional nivå, framför allt inom initiativet ACCEL.

5. Arbetets ska även ses i Skaraborgs samlade arbete för att öka sin krisberedskap och motståndskraft. Riskbedömning av hantering av skyddsvärd och samhällsviktig information ska göras innan arbetet påbörjas.

6. Detta beslut överlämnas till Skaraborgs kommuner för förankring i respektive kommunstyrelse.

7. Uppdraget består inledningsvis av att presentera en förstudie för uppdragets genomförande. För detta avses ca 500 000 kronor nyttjas av de Delregionala utvecklingsmedlens så kallade förstudiemedel. För projektets fortsatta genomförande kommer kompletterande finansiering att sökas.


Bakgrund

I Skaraborg pågår en ny-industrialisering där omställningen från fossila bränslen till elektrifiering är en stark drivkraft. Brist på energi, effekt och överföringskapacitet riskerar att hindra utvecklingen genom att den befintliga industrins omställning fördröjs och kommunerna tvingas säga nej till etableringar och arbetstillfällen.

I Skaraborg finns 18 lokala energibolag samt två regionnät. Bolagen är nyckelaktörer och deras samverkan är avgörande för att lyckas med energiförsörjningen. De lokala bolagen har olika ägarformer, flera är kommunala men där finns även ett antal elföreningar och ett par privata bolag. Denna förutsättning skapar utmaningar för samverkan och strategisk inriktning av arbetet för att nå målet om en säkrad energiförsörjning. Det behövs en tydligt uttalad inriktning som ger bilden av vart Skaraborg behöver vara på väg för att säkerställa att den utveckling som eftersträvas kan ske: nyindustrialisering via nya etableringar och utveckling av befintliga företag. Skaraborgs kommunalförbund kan vara en aktör för att leda och koordinera arbetet, samt skapa planeringsunderlag för kommunerna. Att öka den lokala produktionen av energi bedöms nödvändig för att själva kunna påverka utvecklingen och minska importberoendet.

Den delregionala utvecklingsstrategin, Skaraborg 2030, har ett särskilt insatsområde för att förbättra förutsättningarna för tillgång till energi och effekt. Insatsområde: ”Driva på för en storskalig elektrifiering av industri- och transportsektorerna” med den önskade effekten att ”Energisystemen i Skaraborg är fossilfria och har den kapacitet som krävs för nya etableringar eller annan utveckling”. Flera regionala och nationella initiativ tas nu för att förbättra förutsättningarna för tillgången av energi och effekt.


Andra pågående initiativ

ACCEL är en samverkansarena för accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland och drivs av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götalands län och Svenska kraftnät. Tanken med ACCEL är att tillsammans hitta lösningar och dela erfarenheter med fokus på en ökad elnätskapacitet kopplat till industrins och transportsektorns elektrifiering.

De lokala energibolagen/nätägarna i Skaraborg har tagit ett initiativ där man söker vägar att genom samarbete bidra till omställningen. ACCEL Skaraborg, under namnändring, är ett sådant initiativ. Här studeras möjligheter till lokal produktion, så kallad flexibilitet med mera. Det är tydligt att det krävs processledning för att få till stånd till denna samverkan. Bland resultaten finns tydliga indikationer på att det finns potential för flexibilitet genom utvecklad samverkan med industrin. Detta beslut kan ses som en formalisering och samordning av det Skaraborgska initiativet.

Skaraborgs kommunalförbund driver idag projektet SUES-Digit där förbundet lämnar stöd till kommunerna att integrera energifrågor i översiktlig och strategisk planering. Ett arbete som sker tillsammans med energibolagen. Under arbetets gång har förståelsen av detta djupnat, och här föreslås att alla kommuner antar likalydande inledningskapitel i sina energiplaner som är en politisk viljeyttring som alla kommuner ställer sig bakom. Västra Götalandsregionen erbjuder via ”Kommunernas elektrifieringsresa” ekonomiskt stöd till kommuner som behöver utveckla eller revidera underlag som möjliggör ökad produktion. Regionen betalar 50% av kostnaden, det vill säga konsultstöd.

Energiförbrukningen i Skaraborg

Den totala energiförbrukningen i Skaraborg är cirka 8,4 TWh per år, varav cirka en tredjedel, 2,7 TWh är fossila bränslen. Elanvändning svarar för cirka 3,5 TWh per år. Skaraborg producerar cirka 1,2 TWh el per år, varav mer än 80% är via vindkraft. I Skaraborg produceras 40% av den el som används, d.v.s. självförsörjningsgraden är låg.

Energiförbrukning beskriver användning över tid (tex användning/år, TWh per år) och effektbehov är dimensionerande för specifik tid (tex användningen under den kallaste timmen i februari, MW). Den abonnerade effekten hos lokalnät är cirka 570 MW (exklusive Vattenfall och Ellevios lokalnät). Större kunder i Skaraborg abonnerar på ytterligare cirka 280 MW. Omställningen av transportsektorn kan uppskattas behöva cirka 150 MW, men en del av det effektbehovet kan styras till tider då effektbehovet är lägre. Flera omställnings- och expansionsprojekt inom industrin är redan kända, t ex Paroc/Owens Corning, Metsä Tissue, utöver battericellsfabriken i Mariestad. Utöver detta finns ett stort behov som ännu inte preciserats.