Två kvinnliga industriarbetare på jobbet

Skaraborg delaktiga i projekt för västsvenska etableringar för grön omställning

Näringslivet i Västsverige befinner sig i en omvandling med elektrifiering och cirkularitet som ledord. Det kräver både innovation, förändrade kompetenser och gemensamma sätt att planera för nya stora företagsetableringar och expansionsinvesteringar. Projektet ska stötta omvandlingen genom ökat samarbete kring etableringar för grön omställning.

Syftet med projektet är att utveckla samverkan mellan Västra Götalands etablerings- och exportfrämjare för att marknadsföra Västra Götaland inom den gröna omställningen samt attrahera hållbara företagsetableringar och investeringar. Genom arbetet vill parterna stärka de proaktiva investeringsfrämjande verksamheterna i regionen, för fler och strategiskt hållbara investeringar och etableringar inom den gröna omställningen. Målet är att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt, konkurrenskraft och skapandet av fler arbetstillfällen. På så vis ska Västra Götaland bli en än mer attraktiv plats att investera i.

Projektet påbörjades i september i år och kommer att pågå till och med sista december 2026. Målgrupp för projektet är små och medelstora företag som idag verkar inom Västsverige samt företag och investerare inom gröna näringar som vill investera genom etablering eller expansion.

Arbetet kommer utgå från fyra arbetspaket:

  • Industristruktur och värdekedjor – analys och planering
  • Ökad offertberedskap – samspel med kommuner och andra intressenter
  • Expansionsmöjligheter för befintligt näringsliv
  • Investeringsfrämjande – marknadsbearbetning

 

Samarbete inom Västra Götalandsregionen

Projektet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund, Business Region Göteborg samt Skaraborgs kommunalförbund. Inom ramen för projektet kommer andra organisationer, kopplade till den gröna omställningen, att engageras. I Skaraborg kommer projektet att drivas inom ramen för Business Region Skaraborgs arbete.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen samt Regionalfonden Västsverige, Fyrbodals kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund, Business Region Göteborg och Skaraborgs kommunalförbund. Den totala projektsatsningen är 33,5 miljoner kronor under en treårsperiod. Projektet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden i regionen.

Medfinansieras av Europeiska unionen   Logotyp Västra Götalandsregionen