Vad är nätverksstaden Skaraborg?

Begreppet nätverksstaden innebär en betoning av ömsesidiga beroenden snarare än konkurrens, och en tanke om att Skaraborgs kommuner kommer längre genom samverkan.

Begreppet nätverksstad beskriver en geografi där det finns en mångfald av centrum snarare än bara ett. Både historiskt och i nutid finns en mångfald av relationer och kopplingar mellan olika platser i Skaraborg – ett nätverk som stärker Skaraborgs förmåga till utveckling när människor, resurser och idéer kan kopplas samman. Arbetet med att stärka det gemensamma nätverket utvecklades i det gemensamma planeringsprojektet Strukturbild Skaraborg.

Genom att öka flöden av människor, varor och idéer ges Skaraborg bättre förutsättningar för arbetslivets kompetensförsörjning, innovationer, idéutveckling, lokala-regionala kretslopp och platser med en mångfald av livsbetingelser. I ett nätverk med många olika länkar skapas flexibilitet att hantera utmaningar på olika sätt. Genom att förtäta nätverk och stärka relationer över sektors- och kommungränser kan Skaraborg bättre utnyttja sin inneboende struktur som nätverks-stad. Nätverket blir därmed ett sammanhängande system med en robust och samtidigt anpassningsbar struktur för samverkan mellan Skaraborgs olika delar.

Begreppet Nätverksstaden etablerades som ett resultat av de analyser som ledde fram till Strukturbild Skaraborg. Ett mål med Strukturbild Skaraborg var att ”Överbrygga glappet mellan kommunernas översiktsplaner och det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.”  Begreppet nätverksstaden är alltså kopplat till samhällsplanering, med ett fokus på regional samverkan som bygger på kommunernas planering. Arbetet med Strukturbild Skaraborg belönades 2020 med Sveriges Arkitekters planpris. I motiveringen beskrivs bland annat: ”På ett seriöst, kritiskt sätt hanteras frågan om den dynamiska regionen, där stad och landsbygd har lika viktiga roller att spela och resultat uppstår när konkurrens mellan kommunerna ger plats för samverkan.”

I den övergripande analysen beskrivs Skaraborg som ”en ojämn geografi och ett tätt nätverk”. Nätverk skall här förstås som en annan geografisk logik än grenverk där de hierarkier som kännetecknar en mer monocentrisk logik inte dominerar. En viktig tanke med detta är att alla platser lämnar viktiga, och olika, bidrag till den geografiska helheten. ”Strukturbild Skaraborg föreslår därför en utveckling som bygger vidare på Skaraborgs styrkor som nätverk med en mångfald av olika resurser.”

I Strukturbild Skaraborg beskrivs Skaraborg alltså som ett nätverk: ”Analysen av Skaraborg visar att det finns nätverk av olika slag och med olika funktioner. Till exempel utgör den övergripande väg- och järnvägsinfrastrukturen ett nätverk för transporter till och från Skaraborg. Skaraborg har i detta nätverk en betydelsefull position för regional och nationell logistik. Konkreta resultat av samverkan mellan Skaraborgs kommuner är beslut om investeringar i E20. Men ett mer finmaskigt nätverk av infrastruktur har också stor betydelse för den omfattande arbets-, studie- och fritidspendlingen. Det finns betydelsefulla nätverk på landsbygden där aktörer och verksamheter etablerar samverkan kring till exempel besöksnäringen. En positiv utveckling av Skaraborg med stärkt konkurrenskraft och balans mellan ekonomisk, social och ekologisk tillväxt bygger på att olika nätverk och olika centraliteter samspelar så att alla delar och alla som bor och verkar i Skaraborg får och kan bidra till Skaraborg som en nätverks-stad med 260 000 invånare. Nätverkets logik kan tillämpas både på relationerna mellan Skaraborgs olika delar, gentemot omgivande regioner och inom respektive kommun.”

För att stärka nätverket, och få till stånd en hållbar och gynnsam utveckling behöver olika slags barriärer rivas. ”Skaraborgs utveckling hämmas av både föreställda och fysiska barriärer, brister i kollektivtrafik och organisationsstrukturer. Traditionella föreställningar om centrum och periferi placerar Skaraborg i utkanten av Västra Götalandsregionen.

I slutrapporten från arbetet med Strukturbild konstateras att om Strukturbild Skaraborg genomförs samverkar Skaraborg i ett robust och anpassningsbart nätverk.