Glad familj

Omställning Skaraborg

Det händer så mycket spännande nu och det händer i Skaraborg. Den tillväxt och gröna omställning som vi eftersträvat i så många år har vi nu chans att genomföra. Låt oss ta den chansen!

Den 3 augusti 2022 presenterade Volvo Group sina ambitioner att etablera en storskalig battericellsproduktion i Mariestad. Som en följd av detta förväntas också en mängd följdetableringar och andra samhällsinvesteringar öka konkurrenskraften och skapa nya attraktiva jobb i Skaraborg.

Parallellt pågår omställning och många andra etableringar i befintligt näringsliv i Skaraborg. Vår delregion upplever idag en helt ny situation där samhällets samlade uppgift är att snabbt anpassa och ställa om och flera av Skaraborgs kommuner har gått från förvaltning och förbättring till expansion och omställning.

Skaraborgs 15 kommuner har redan tidigare tillsammans påbörjat ett omfattande omställningsarbete för att med gemensamma insatser möta välfärdsutmaningen, den industriella omvandlingen och målet om en mer håll¬bar och klimatsmart utveckling. Arbetet kräver en omställning inom samtliga samhällssektorer.

Skaraborgs kommunalförbunds direktion såg bakgrund av ovanstående ett behov av att öka den delregionala omställningsförmågan och gav därför förbundsdirektören i uppdrag att skapa en struktur/organisation som stöd till medlemmarna. Arbetsnamnet för verksamheten är Omställning Skaraborg.

Arbetet ska bidra till att öka den kommungemensamma förmågan och mottagningskapaciteten genom att förstärka, samordna och vid behov driva prioriterade insatser inledningsvis inom:

  • Gemensam samhällsplanering (bostadsförsörjning, infrastruktur, kollektivtrafik, energiförsörjning)
  • Nyetableringar, följdetableringar och expansion av befintliga företag
  • Kompetensförsörjning och kompetensomställning
  • Främjande insatser inom platsutveckling, som inflyttarservice, kommunikation, marknadsföring
  • Social hållbarhet
  • Fördjupad strategisk samverkan inom ramen för en Skaraborgsgemensam dialog

 

Syftet med ett gemensamt omställningsarbete

Målsättningen med denna gemensamma kraftsamling är att stärka den skaraborgsgemensamma utvecklingsagendan och ska skapa såväl lokala, regionala som nationella nyttor.

Omställningsarbetet ska ses som en katalysator för Skaraborg, för att nå fastställda mål enligt den delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030. De långsiktiga effekterna av arbetet förväntas leda till en ”attraktiv, robust och kompetensförsörjd region med 300 000 invånare som lever och verkar i en gemensam arbetsmarknadsregion”.

Uppdraget består till stor del av att ta initiativ till nya insatser och driva dem till förverkligande, ett arbetande som uteslutande sker på kommunernas uppdrag.

Omställningsarbetet byggs upp med ett tidsperspektiv på 8–10 år och i flera steg/faser. Arbetsuppgifter och omfattning kommer att variera över tid.

Nära samverkan med olika myndigheter, lärosäten, organisationer, näringsliv och enskilda aktörer är en förutsättning för framgång.