Strategi Nätverksstaden Skaraborg

Skaraborg ställer om för att möta välfärdsutmaningen, den industriella omvandlingen och målet om en mer hållbar utveckling. För att nå dit krävs många olika insatser som också genomförs av många olika aktörer på varierande nivåer i ett komplext pussel. Strategi Nätverksstaden Skaraborg innehåller förslag på hur detta kan gå till.

Strategi Nätverksstaden Skaraborg är utvald som en av 12 strategier som har möjlighet att ta del av specifika medel från Sveriges EU-finansiering från Regionalfonden via programmet Hållbar urban utveckling. Över 67 miljoner euro från Regionalfonden ska gå till hållbar urban utveckling fram till 2028.

Strategin från Skaraborg bygger på målsättningarna i den delregionala utvecklingsstrategin (DRUS 2030). Hela strategi Nätverksstaden kommer pågå under lång tid. Olika projekt kopplat till strategin kommer ha olika tidsperioder.

Kommunalförbundets första ansökan kallad steg 1 har beviljats och pågår till juni 2025.

Här finns pågående projekt: Steg 1 - Strategi Nätverksstaden

Kunskapsbrev

Följ Strategi Nätverksstaden genom vårt Kunskapsbrev! Ta del av information om strategin, vad som händer i pågående projekt, hur du som är intresserad av att söka egna projekt går tillväga samt kunskap från insatser inom strategin. 

Möjlighet att söka utlysningar till nya projekt

Att strategin från Skaraborg är godkänd innebär att Skaraborgs kommunalförbund och kommuner i Skaraborg kan söka de utlysningar som Tillväxtverket offentliggör inom ramen för hållbar urban utveckling, Ett krav för att kommuner själva (eller flera tillsammans) ska kunna söka är att Kommunalförbundet är informerade och att projektet är i linje med strategin.

Utlysningarna möjliggör en medfinansiering från Tillväxtverket. Projekten måste med andra ord finansieras från flera håll.

Strategin från Skaraborg bygger på målsättningarna i den delregionala utvecklingsstrategin (DRUS 2030). Projekten man nu kommer att söka medel för att genomföra är i första hand sådana som identifierats som nyckelprojekt inom arbetet Omställning Skaraborg. Sök delprojekt här.

Bakgrund

Förstudien till strategin och den första ansökan till Tillväxtverket gjordes av Skaraborgs kommunalförbund med hjälp av RISE (Research Institutes of Sweden). Ett antal intervjuer och flera större workshops med tjänstepersoner från olika förvaltningar från Skaraborgs kommuner deltog i arbetet med att jobba fram arbetssätt och fokusområden. Näringslivet har representerats av samordnande organisationer såsom IDC (Industrial Development Center) för tillverkningsindustrin och Business Region Skaraborg. Platsbesök och gruppintervjuer har genomförts med kommuner som inte haft möjlighet att delta i större workshops.

Medfinansieras av Europeiska unionen   Logotyp Högskolan i Skövde   Logotyp Västra Götalandsregionen