Kunskapsnod Fullföljda studier

Kunskapsnod Fullföljda studier Skaraborg är en av fyra delregionala noder som arbetar med den regionala Kraftsamling fullföljda studier.

Målet är att, med fokus på samverkan och utveckling, skapa förutsättningar för hållbart och långsiktigt arbete inom området fullföljda studier. Under tiden för det pågående projektet kommer fokus att vara att arbeta med fullföljda studier inom inriktningarna psykisk hälsa, föräldrar som resurs, läsning och språkutveckling samt motivation och framtidstro.

Nodens uppdrag är att vara samverkans- och utvecklingsarena, processtöd samt att sköta en övergripande omvärldsbevakning, inom området fullföljda studier för Skaraborgs 15 kommuner.

Månadsrapporter från styrgruppen

 

Tidsperiod

2022-01-01 till 2024-12-31.

Målgrupp

Noden arbetar för och med Skaraborgs 15 kommuner.

För Kunskapsnod Skaraborg är den primära målgruppen tjänstepersoner och politiker i delregionen, utbildningsanordnare, civilsamhället, hälso- och sjukvård och andra organisationer/verksamheter som verkar för barn och unga. Kunskapsnoden riktar sina insatser till att optimalt stödja målgrupperna i deras arbete med barn och unga samt föräldrar för att öka andelen som fullföljer sina studier.

Aktiviteter

Inom ramen för projektet kommer flera olika aktiviteter, till exempel utbildningsinsatser, att genomföras. Samtliga aktiviteter kommer att finnas inom någon av de fyra inriktningarna och vara i linje med de för projektet vägledande principerna: Systematiskt, långsiktigt och kunskapsorienterat, Barnets rätt i fokus, i linje med verksamheternas behov och förutsättningar samt jämlika och jämställda förutsättningar.

Webbinarium

Den 3 maj 2023 sändes det första gemensamma webbinariumet på temat samling fullföljda studier. Webbinariumen är ett gemensamt projet mellan kunskapsnoderna i Skaraborg. Nästa webbinarium kommer att hållas den 6 september.

fullfoljdastudier.se

Som en del i sitt arbete med kunskapsnoden har Göteborgsregionen tagit fram en webbplats, Kunskapsbanken fullfoljdastudier.se, som riktar sig till alla som arbetar för att stärka barn och ungas förutsättningar att fullfölja sina studier. Här finns forskning, tips på verksamma metoder och kunskap som du som arbetar inom till exempel skola, vård eller socialtjänst kan använda i din vardag.

Finansiering och organisering

Västra Götalandsregionen finansierar de fyra delregionala kunskapsnoderna i regionen. En finns i Skaraborg och de övriga tre kunskapsnoderna finns i Göteborgsregionen, Fyrbodal och Boråsregionen Sjuhärad.

Logotyp Västra Götalandsregionen   Kraftsamling fullföljda studier

Relaterade projekt

I Skaraborg har vi sedan 2013 arbetat med fullföljda studier på många olika sätt, och kunskapsnodens roll är att vara en sambandscentral för detta arbete. En stor och viktig del av arbetet är att lyfta och sprida goda exempel och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i Skaraborg.

Många goda exempel från Skaraborgs kommuner kan du hitta här,  i vår interaktiva karta.

Under januari 2021 - mars 2022 genomförde vi ett "bryggprojekt" som kallades Fullföljda studier Skaraborg 2.0, för att sammanställa framgångar och utmaningar inom Utbildning Skaraborg. Projektet utmynnade i en rapport med rekommendationer för hur vi i Skaraborg kan ta arbetet med fullföljda studier framåt, och nodens arbete tar avstamp i dessa rekommendationer.

IMprove

Läs mer om projektet IMprove här. 

IMprove

Utbildnings- konceptet Trygghet & Studiero

Läs mer om Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero här. 

Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero

Kraftsamling fullföljda studier

Läs mer om den regionala Kraftsamling fullföljda studier på Västra Götalands hemsida. 

Kraftsamling fullföljda studier