Glad kvinna

Psykisk hälsa och suicidprevention

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

Staten och SKR har sedan 2012 tecknat en överenskommelse om stimulansmedel till kommuner och regioner inom området psykisk hälsa för att stötta arbetet på området. SKR håller samman arbetet och erbjuder kommunerna och regionerna ett stöd i arbetet via enheten Uppdrag psykisk hälsa. Mer information om detta finns på SKRs hemsida samt på Uppdrag psykisk hälsas hemsida. SKR har också tagit fram ett positionspapper som ska vara ett stöd i arbetet med att förbättra den psykiska hälsan.

Även folkhälsomyndigheten är en viktig aktör som samlar kunskap inom området samt stöttar kommuner och regioner i utvecklingsarbete på området. Se länk till deras hemsida

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter överlämnat ett förslag för en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention till regeringen. Förslaget till strategi har fått namnet ”Det handlar om livet” och syftet är att stärka arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen, förebygga psykisk ohälsa och suicid och förbättra livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa.

Strategin innehåller fyra mål:

  • En förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen
  • Färre liv förlorade i suicid
  • Minskad ojämlikhet i psykisk hälsa
  • Minskade negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd.