Samsjuklighet

Med samsjuklighet avses här psykisk ohälsa och samtidigt skadligt bruk eller beroende.

PROJEKT SAMSJUKLIGHET

Sedan november 2023 pågår en behovsanalys för att se hur parterna tillsammans behöver utveckla arbetet med personer med samsjuklighet. En gemensam behovsbild kan påvisa vilka insatser som bedöms viktigast och mest möjliga att genomföra. Resultatet ska presenteras för Vårdsamverkans styrgrupp.
Projektledare: Adam Carlbo, enhetschef Beroendeenheten, SkaS, Monica Engström, enhetschef Öppenvårdsenheten Falköping, Kerstin Söderlund, utvecklingsledare, Skaraborgs Kommunalförbund.


SAMSJUKLIGHETSUTREDNINGEN
Samsjuklighetsutredningens två delbetänkanden föreslår stora förändringar för samhällets vård och stöd. Det finns ett brett politiskt stöd för de föreslagna förändringarna, men ännu inga beslut.


ÖVRIGT
• Tidigare arbete har lett till att Mini-Maria Östra startade hösten 2023.
• Fem föreläsningar filmas av Högskolan i Skövde. Ämnet är samverkanskompetens för verksamheter som arbetar med målgruppen.
Klart under 2024.
• En gemensam bedömning har påvisat underlag och behov av integrerad verksamhet.
• Arbete med Rätt stöd psykisk hälsa, som främst vänder sig till primärvården, kommer med en rapport under 2024. I arbetet ingår en brukarrevision som görs på två av Närhälsans vårdcentraler.


FAKTA
Samsjuklighet är ett område som både den statliga överenskommelsen om stöd, Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention och den regionala Handlingsplan psykisk hälsa lyfter fram.. Samsjuklighet finns också med som utvecklingsområde i Hälso- och sjukvårdsavtalet.


Delregional vårdsamverkan får sedan 2018 del av statsbidrag och uppdrag kopplade till den överenskommelse som årligen görs mellan staten och SKR, Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention. Samtliga 49 kommuner i Västra Götaland har tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) beslutat om Handlingsplan psykisk hälsa. Aktiviteter som görs utifrån uppdrag och statsbidrag ska fokusera på målen i handlingsplanen.