Suicidprevention

Två gemensamma handlingsplaner som rör område psykisk hälsa och suicidprevention finns beslutade i Västra Götaland. Handlingsplanerna är kopplade till den årliga överenskommelse som görs mellan staten och SKR inom området.

Skaraborgs Kommunalförbund har fått del av statsbidragen för suicidprevention sedan 2020. En samordnare tog 2021 fram förslaget till den hållbara och förvaltningsövergripande struktur för arbetet som Skaraborg har idag. Socialchefsnätverkets beslut förankrades i kommundirektörsgrupp och Direktion.

Suicidprevention Skaraborg idag

  • en kontaktperson är utsedd av kommundirektör i varje kommun
  • strukturer för förvaltningsövergripande och hållbart suicidpreventivt arbete finns i varje kommun
  • handlingsplaner för suicidprevention finns i varje kommun
  • stöd för samarbete, nätverkande och insatser sker via Kommunalförbundet
  • en Skaraborgsgemensam överenskommelse kallad ”Vi bygger starka kedjor”.

har gjorts

Åren 2023 och 2024 fördelades statsbidraget ut till Skaraborgs kommuner. En mindre del används årligen för Skaraborgsgemensamma aktiviteter. Bland annat förväntas filmade föreläsningar med psykiater och suicidforskare Ullakarin Nyberg och skådespelare Per Graffman vara klara under våren 2024. De tillgängliggörs då på denna sida.

Fakta

I Västra Götaland hanteras Överenskommelse och statsbidrag på årlig basis av en styrgrupp. Beslut om inriktning och fördelning fattas av VVG (Vårdsamverkan Västra Götaland) och det politiska samrådsorganet SRO. Medel rekvireras av de parter som fått tilldelning; delregional vårdsamverkan, VGR, brukarstödsorganisationer och kommuner.  Medel suicidprevention fördelas i tre potter; Kommunalförbund, delregional vårdsamverkan och VGR.

Suicidprevention är ett förvaltningsövergripande ansvars- och intresseområde. Beslut om inriktning fattas i Skaraborg av Socialchefsnätverket och förankras i Ordförandenätverk, Kommundirektörsgrupp och Direktion.

Läs mer om arbetet med psykisk hälsa här