Symbolbild för projektet, en flicka det strålar om

Fenixz

2021-02-01 till 2023-01-31. För att öka kompetensen och stimulera näringslivets utveckling erbjöds medarbetare och ledare i små och medelstora företag kostnadsfri kompetensutveckling via Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund.

Fenixz vände sig till företag som vill och kan vara med och bidra till den kompetensomställning som är nödvändig för en hållbar framtid genom att erbjuda kostnadsfria behovsanalyser och kompetensutvecklingsinsatser för företagens ledare och medarbetare. Tillgång till kunskap och kompetens har stor betydelse för förmågan att utveckla och tillämpa ny teknik och nya metoder, vilket i sin tur är viktigt för människors möjligheter och för en långsiktigt hållbar tillväxt för företag.

Projekt Fenixz utgick från medarbetarnas och företagens verkliga behov och insatserna som erbjöds skulle ta vara på ledares och medarbetares förmåga till anpassning och omvandling i en delvis ny verklighet. Bokstaven Z i projektnamnet Fenixz, betonar den unga generationen som också kallas för ”digital natives”, som å ena sidan drabbas hårt när instegsjobben minskar till följd av nedstängning i vissa branscher, och å andra sidan besitter den digitala kunskapen som många företag efterfrågar.

Med en växande grupp unga vuxna som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet riskerar landsbygdskommunerna i Fyrbodal och Skaraborg dessutom att de unga lämnar bygderna eller inte ser möjlighet att återvända efter avslutade studier, vilket ytterligare spär på den låga utbildningsnivån i delregionerna.

Bakgrunden till initiativet är de förändringarna av samhälle och näringsliv som är en följd av bland annat teknikskiften, nya affärsmodeller och ändrade konsumtionsmönster. Projektet bedrevs under Corona-pandemin vilken drev på utvecklingen ytterligare, där till exempel digitaliseringen både i företagen och i hemmen tog ett jättekliv, e-handel och hemmakontoret har förändrade såväl köpmönster som ledarskap.

Läs mer om projekt Fenixz på fenixz.se

Tidsperiod

Februari 2021 – januari 2023

Målgrupp

Målgruppen för projektet var små och medelstora företag i Skaraborg och Fyrbodal. Genom att genomföra kompetensinsatser för medarbetare i företagen öppnade projektet för karriärsteg, vilket i sin tur öppnade dörren för de yngre och för personer som stod längre från arbetsmarknaden.

Samverkan mellan Skaraborg och Fyrbodal

Fyrbodal och Skaraborg har stora näringslivsstrukturella och socioekonomiska likheter. Här finns många mindre tätorter i kombination med stora landsbygdsområden. Utbildningsnivån är i nationell jämförelse generellt låg, vilket minskar människors möjligheter på arbetsmarknaden och företagens utveckling och konkurrenskraft. Fenixz drevs av de båda delregionernas kommunalförbund.

Aktiviteter

IDC har varit den utförande aktören i Skaraborg och flera nätverk har involverats i arbetet, såsom Kompetensforum, turistchefer och näringslivschefer. Totalt har 5219 utbildningstimmar fördelats på företag i Skaraborg inom tillverkande industri och besöksnäring.

Finansiering och organisering

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Relaterade projekt

Skaraborgs Kommunalförbund tar arbetet vidare bland annat genom projektet Kompetensnav Skaraborg, som också har ett fokus på behovsinventering och kompetensinsatser fast på längre sikt och i samarbete med det reguljära utbildningssystemet. IDC som är samverkanspart i Kompetensnavet har även parallella projekt med fokus på kompetensförsörjning där företagsrelationerna från Fenixz tas tillvara, exempelvis Catalyst.
Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund fortsätter på strategisk nivå med dialog och samverkan kring gemensamma frågor inom kompetensförsörjning.  

Medfinansieras av Europeiska unionen    Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Fyrbodals kommunalförbund    Logotyp IDC