InVäst – Integration i Västsverige

2016-09-01 till 2019-08-31. Projektet InVäst har haft som övergripande mål att stärka organisationers kompetens i mottagandet av nyanlända för att nyanländas kunskaper ska tas till vara och utvecklas.

Projektet har pågått 2016–2019 och har finansierats av Europeiska socialfonden. Göteborgsregionen har stått som huvudägare och drivits i samarbete med Halmstad kommun och Skaraborgs Kommunalförbund. I Skaraborg har projektet arbetat utifrån två områden; kvalitetsutveckling av sfi och möten för bättre mottagande av nyanlända.

Kvalitetsutveckling av sfi
Samtliga sfi-skolor i Skaraborg har deltagit i insatsen och valt kompetensutvecklingsområde digitalisering. Utifrån gemensam studieplan och samma material har nätverksträffar varvats med inläsning/uppgifter lokalt. Alla lärare har fått möjligheten att delta och har vid 5 tillfällen träffats i nätverk om ca 3 skolor. På nätverksträffarna har lärarna fått möjligheten att byta erfarenheter, diskutera frågeställningar, haft föreläsningar och gemensamma uppgifter.

Utvärdering visar att majoriteten arbetar mer digitalt i klassrummet vid projektets slut jämfört mot samma tid ett år tillbaka. Skolor har genomfört kartläggningar av arbetslags digitala kunskaper och av digitala resurser. Kartläggningarna har bidragit till dela-kultur både inom skolan och mellan skolor då skillnader i kompetens och förutsättningar är stora.
Arbetssättet med nätverksträffar kommer användas framgent i modifierad form. Projektet har stärkt den redan fina samverkan som finns mellan sfi-skolorna i Skaraborg.

Inom projektet har en kunskapsresurs tagits fram sfiväst.se. Här finns lärande exempel, beforskade modeller och beprövad erfarenhet som rör vuxnas lärande.
Modulerna är riktade till arbetslag, rektor och utbildningsledare samt huvudman.

Möten för bättre mottagande av nyanlända
Det har genomförts 3 mötesplatser:
* Kommunikation mellan språk och kulturer – Tolkningens roll
* Hedersrelaterat våld och förtyck – Förebygg, upptäck, agera
* Sänk trösklarna på arbetsmarknaden

Mötesplatserna blev mycket lyckade, träffsäkerheten och relevansen har varit hög. Till mötesplatserna har vi arbetat med för- och efteruppgifter på lite olika sätt vilket har gett ett stort mervärde. Kommunikation mellan språk och kulturer – Tolkningens roll samt Sänk trösklarna på arbetsmarknaden har filmats och finns till höger på sidan.

Inom kort kommer utvärdering och slutrapporten att publiceras på sidan.