ungdomar tittar ut mot solnedgången

Skaraborgs Öppna ungdomsverksamhet

2019-01-01 till 2022-12-31. Genom utbildningsinsatser har Skaraborgs öppna ungdomsverksamheters personal, samt de politiker som styr verksamheten, fått ökade kunskaper om hur man skapar en kunskapsbaserad verksamhetsutveckling med fokus på social hållbarhet.

Projektets syfte var att, genom utbildning, skapa ett system som möjliggör styrning och kunskapsbaserad verksamhetsutveckling med fokus på social hållbarhet. Projektet bidrar till att lyfta den öppna ungdomsverksamheten och visa på hur viktig arena verksamheten är för barn och unga.

Enligt FN:s barnkonvention om barnets rättigheter har alla barn och unga rätt till fritid, vila samt rätt till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Detta innebär i praktiken att det måste finnas arenor där unga kan utveckla de intressen, färdigheter och kunskaper som inte ryms inom skolans ram och som bäst utvecklas genom icke-formellt och informellt lärande. De dokument som antagits inom EU och Europarådet gör det klart att dessa arenor inte bör utgå från ett problemperspektiv utan istället syfta till ungas personliga och sociala utveckling.

I Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ”Kartläggning av öppen fritidsverksamhet” (2016) lyfts vikten av de öppna ungdomsverksamheterna och dess roll för att stärka ungas inflytande och delaktighet i samhället och att verksamheterna kan möjliggöra kontakter mellan unga och civilsamhället. Rapporten visar också att det är en viktig arena för både traditionella och nya former av kulturella verksamheter.

Tidsperiod

2019-01-01 till 2022-12-31.

Målgrupp

Projektets mål var att tydliggöra den öppna ungdomsverksamhetens viktiga roll i samhället och skapa jämlika förutsättningar och kvalitetssäkra verksamheten. Genom att utbilda personalen ska kvalitén för unga som besöker ungdomsverksamheterna höjas.

Aktiviteter

Tillsammans med organisationen KEKS anordnades kompetensutvecklingsdagar för all personal inom öppen ungdomsverksamhet i Skaraborg. De har under flera tillfällen samlats i olika konstellationer för att kompetensutveckla sig i målstyrning, delaktighet och medskapande processer. Modellen som har använts är Europen Charter on Local Youth Work, som i sin tur bygger på centrala måldokument antagna inom EU och Europarådet.

Vid 4 tillfällen har chefstjänstepersoner och politiker samlats för att kompetensutveckla sig kring hur kvalitet säkerställs i den öppna ungdomsverksamheten.

Finansiering och organisering

Projektet finansierades av deltagande kommuner i Skaraborg och Delregionala Utvecklingsmedel. 13 av Skaraborgs 15 kommuner deltog i projektet.

Samarbetspartner var organisationen KEKS.

Västra Götalands logga Kulturnämnd