En rak landsväg

Vägledning för livet

2017-04-01 till 2019-03-31. Projektet Vägledning för livet har syftat till utveckling av skolornas studie- och yrkesvägledarfunktioner som är en aktuell och viktig fråga. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden och drevs som ett samarbete mellan kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen Sjuhärad.

Inom ramen för projektet har flera olika kompetensutvecklingsinsatser för studie- och yrkesvägledare inom exempelvis E-vägledning och att motverka könssegregerade studie- och yrkesval genomförts. Att utveckla och stärka nätverk för studie- och yrkesvägledning har också varit en prioriterad fråga inom projektet. Projektet har även verkat för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv samt att studie- och yrkesvägledning ska vara hela skolans ansvar. 

Man har även genomfört studieresor till Paris och Köpenhamn för inspiration till arbete med nya metoder och nya mötesplatser för studie- och yrkesvägledning. På dessa resor deltog 19 studie- och yrkesvägledare från nio kommuner som fick möjlighet att som pilotskola testa nya metoder och mötesplatser för vägledning.
Pilotverksamheter har på olika sätt bidragit till att öka tillgängligheten till vägledning för att tillmötesgå de vägledningssökandes olika behov.  Dessa pilotverksamheter har sedan beskrivits i den av projektet framtagna metodbroschyren så att andra studie- och yrkesvägledare kan inspireras att i sin egen verksamhet utveckla nya metoder för vägledning.

Resultat från projektets insatser består bland annat av: 

  • Studie – och yrkesvägledare har fått ökad förståelse av livslångt lärande och livslång vägledning. 

  •  Studie- och yrkesvägledare har fått ökade kunskaper om tillämpningen av de 
     horisontella  principerna, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i sin yrkesroll

  • Utveckling av SYV-nätverk i de tre kommunalförbunden innefattande studie- och yrkesvägledare och skolchefer. 

  •  Neutrala mötesplatser (både fysiska och neutrala) för vägledning används i större
     utsträckning.