Fyra personer står och pratar

Kompetensanalys Skaraborg

2021-01-01 till 2021-06-30. Projektet Kompetensanalys Skaraborg – en normkritisk genomlysning av kompetensförsörjningssystemet i Skaraborg. Projektet är inriktat på att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv och främja en mer jämställd arbetsmarknad genom att bryta könstereotypa utbildnings- och yrkesval.

Skaraborgs Kommunalförbund har, inom ramen för den regionala kompetensplattformen (Kompetensforum), en betydande roll i arbetet med att skapa struktur för en fungerande kompetensförsörjning till gagn för både enskilda och arbetsgivare i Skaraborg. Projekt Kompetensanalys syftar till att ytterligare stärka dessa strukturer inför kommande arbete i både projekt och reguljär verksamhet

Projektet är sex månader och genomförs med hjälp av medel från Europeiska
Socialfonden (ESF).

Inom projektet utvecklas en styrd process för en årligen återkommande strategisk analys med hjälp av rekommendationer från forskare som knyts till arbetet. Rekommendationerna ska ge avtryck i fortsatt organisering, arbetssätt och problemformuleringar för kompetensförsörjning i Skaraborg, samt i de framtida projekt som delregionens aktörer beslutar att genomföra. Analysen ska utformas så att kommande insatser styr utbildningsanordnare och arbetsgivare i en mer inkluderande riktning.

I januari 2021 anställdes en projektledare och fem forskare knöts till projektet. I april och maj håller projektet seminarier tillsammans med forskarna, där representanter från Kompetensforum och Skaraborgs Kommunalförbund deltar. Rekommendationer från projektets forskare lämnas vid projektets avslut.