Illustration resande personer

KomILand 2.0 och 3.0

2019-07-01 till 2023-06-30 Måste du ha bil om du bor på landet? Syftet med projektet var att skapa lärande kring kombinerade mobilitetstjänster i glesare geografier i Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen har som övergripande mål för kollektivtrafiken att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland.

Utifrån ett kollektivtrafikperspektiv karakteriseras landsbygder av låga reseunderlag, långa distanser och många målpunkter. Det gör det svårt att erbjuda en servicenivå som både är tillfredställande för resenärerna och ekonomiskt rimligt för skattebetalarna med "busslogik", det vill säga med storskaliga lösningar i starka stråk. Till följd av detta upplevs tillgängligheten för de landsbygdsbor som inte äger bil ofta som låg; den allmänna uppfattningen är att du måste äga en bil om du ska bo på landet. En metod för att öka tillgängligheten på landsbygden är att komplettera kollektivtrafiken med andra typer av mobilitetstjänster, så som samåkning, bilpool eller anropsstyrda resor.

I KomILand testades en sådana lösning i sex mindre orter i Västra Götaland under 2019-2023. 

Projektets syfte var att skapa forskningsbaserade kunskaper om vilka värden kombinerade mobilitetstjänster skapar för människor i glesare geografier, med visst fokus på att identifiera hur sådana tjänster behöver designas för att de skall vara attraktiva. Målsättningen var också att KomILand skulle skapa samsyn mellan olika aktörer, som Västra Götalandsregionen, Västtrafik med flera, kring om och hur man i framtiden ska kunna erbjuda kombinerade mobilitetstjänster i glesare geografier.

Kommentar på grund av pandemin

KomILand blev mycket kraftigt påverkat av covid19. I praktiken var ingen lokal mobilisering alls möjlig under pandemin, och flera av tjänsterna har inte kunnat erbjudas. Det rör sådana tjänster som innebär olika slags samåkning. De lokala aktörerna som är helt avgörande för den lokala mobiliseringen har, av lätt insedda skäl, inte kunnat erbjuda aktiviteter där mobilisering kunnat ske.

Tidsperiod

2019-07-01 till 2023-06-30.

Målgrupp

Målgrupper på operativ nivå var människor på sex platser i Västra Götaland samt till exempel "byalag" eller andra aktörer på dessa platser. På strategisk nivå är det Västra Götalandsregionen i egenskap av regional utvecklingsaktör och kollektivtrafikmyndighet samt Västtrafik, kommunalförbund och kommuner.

Aktiviteter

Det övergripande målet, och den avsedda långsiktiga effekten, var att skapa så mycket lärande kring kombinerade mobilitetstjänster i glesare geografier att det står klart för Västra Götalandsregionen i egenskap av kollektivtrafikmyndighet:

  1. om man skall erbjuda kombinerade mobilitetstjänster till invånare i glesare geografier, landsbygder
  2. hur man kan erbjuda kombinerade mobilitetstjänster i de glesare delarna av den ojämna geografi som är Västra Götaland
  3. hur det påverkar tillgängligheten för människor på de platser där tjänsterna erbjuds. (I ett annat, parallellt projekt kommer också en "cost/benefit-analys" kring tillgänglighet och brist på tillgänglighet att göras.)

 

I grunden handlade KomILand om att bidra till att knyta samman Västra Götaland, vilket är en långsiktig prioritering i RUS 2030 på ett sätt som svarar mot att de lokala förutsättningarna varierar, vilket är en vägledande princip i sagda dokument. Projektet introducerar också elektromobilitet, elektrifiering är en kraftsamling i RUS 2030, på de platser där det bedrivs, via den så kallade Byabussen. Och det bidrar till att nå mål om ökat hållbart resande i Trafikförsörjningsprogrammet.

Finansiering och organisering

Projektparter var de tre kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen tillsammans med RISE, IVL och VTI samt Västtrafik och Västra Götalandsregionen.

Projektets tidigare faser har finansierats i huvudsak av Vinnova och Västra Götalandsregionen. Den förlängning som skedde i och med projektet KomILand finansierades av Västra Götalandsregionen och de tre kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen.

Relaterade projekt

Förstudien KomILand 1.0 avslutades 2018 och ledde fram till genomförandeprojektet KomILand 2.0 där kombinerade mobilitetstjänster erbjuds på de tre platserna Broddetorp, Lundsbrunn och Timmersdala i Skaraborg. Intresset för KomILand har varit stort, och det finns en önskan om att erbjuda tjänsterna också i de andra kommunalförbunden i Västra Götaland. Under KomILand 2.0 har samverkan skett med flera andra initiativ som Tur & Retur i Fyrbodal, SMaRT i Skaraborg men också mer urbana MaaS-piloter via Västtrafik som LIMA, BRF Viva med flera. Utvecklingen av KomILand 3.0 har skett i samverkan med dessa initiativ.

I KomILand 2.0 ingick orterna Broddetorp, Lundsbrunn och Timmersdala i Falköpings, Götene och Skövde kommuner.

Logotyp Västra Götalandsregionen

I samarbete med

Logotyp Fyrbodals kommunalförbund   Logotyp Göteborgsregionen   Logotyp Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund