Projektsymbol tecknade människor vårdpersonal

Vårdens medarbetare

2020-09-01 till 2021-12-31. Projektet syftade till att öka samordning och samverkan mellan kommunerna när det gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling för legitimerad personal, främst i samband med omställningen till nära vård.

Kommunerna har under några år tilldelats statliga medel utifrån Överenskommelse om God och nära vård. Socialcheferna fattade beslut om att använda del av medlen under 2020 och 2021 till ett gemensamt projekt, placerat inom område Välfärd på Skaraborgs Kommunalförbund.

Projektet pågick 16 månader och syftade till att samordna kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerad personal inom hälso- och sjukvårdsområdet i förbundets femton medlemskommuner. Med legitimerad personal avses sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Under hösten 2020 anställdes en projektledare och kontaktpersoner utsågs i kommunerna. Därefter inleddes datainsamling för att fastställa nuläge och webbintervjuer genomfördes med nyckelpersoner i kommunernas verksamheter. Under februari 2021 presenterades en förstudie för socialcheferna med tillhörande förslag till samverkansområden. Därefter gick projektet in i en genomförandefas och arbetade vidare med främst tre av tio förslag i förstudien. Målsättningen har bland annat varit att tillskapa gemensamma utbildningsaktiviteter och enas om villkor vid vidareutbildning för medarbetare.

Projektet har varit lyckat utifrån satta projektmål och den 17 december 2021 lämnades slutrapport till kommunernas socialchefer, som varit projektets styrgrupp.

Slutrapport, både kort och lång version, samt projektets förstudie finns här på sidan.