Photo Credits: Lukasz Warzecha/Westsweden.com

Besöksnäringslivsutveckling i Skaraborg (BUS)

2019-08-01 till 2021-12-31. Projektet syftade till att utveckla och stärka besöksnäringen i Skaraborg. Det behövs en resurs för att koordinera Skaraborgs strategiska arbete kring besöksnäringen för att uppfylla målen på 5 miljarder i omsättning, 1,3 miljoner gästnätter och 3000 årsverken.

Genom satsning på besöksnäringen kan tre övergripande och avgörande behov för den
delregionala platsutvecklingen tillgodoses:

• Arbetstillfällen – Besöksnäringen är arbetskraftsintensiv och har varit en jobbskapare
under de senaste decennierna. Tusentals unga kvinnor och män får varje år sitt första jobb
i besöksnäringen. Ger möjligheter för nyanlända att komma in i arbetsmarknaden,

• Ekonomi – Turismen står för en växande del av Sveriges och även Skaraborgs ekonomi
och sysselsättning. Den totala turismkonsumtionen har ökat kraftfullt under en följd av år.
I Skaraborg har de turistekonomiska effekterna sedan 2008 mer än fördubblats i
Skaraborg och uppmättes 2012 till ca 3,5 miljarder kronor. 2015 var omsättningen drygt 4
miljarder.

• Attraktivitet – Om vi på ett hållbart sätt utvecklar Skaraborg till en attraktiv
turistdestination, skapas ett ökat utrymme för kvinnor och män att utveckla nya
verksamheter, vilket stärker vår attraktivitet som plats för företagande och boende.

Tidsperiod
20190801 – 20211231

Projektmål
• Besöksnäringen ska omsätta 5 miljarder
• 1,3 miljoner gästnätter
• 3 000 ska sysselsättas (årsverken) inom besöksnäringen

Målgruppen är alla Skaraborgs kommuner (politik/tjänstemän), turistorganisationer och turistansvariga, Turistrådet i Västsverige och besöksnäringsföretagen. Likaså branschrådet för besöksnäringen.

Aktiviteter/projektidé
• Kompetensutveckling med syfte att möta upp kraven på framtidens besöksservice för företag och turistorganisationer
• Ökad samverkan mellan de större reseanledningarna i Skaraborg
• Stärka och vidareutveckla större evenemang i Skaraborg
• Fler exportmogna företag i Skaraborg
• Fler gemensamma insatser på Sverige-marknaden
• Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom besöksnäringen
• Utveckla fler exportmogna produkter, skapa paketlösningar samt förädla och paketera
• turistvägar
• Fortsätta utveckla deldestinationerna t ex Göta Kanal samt Hornborgasjöområdet med Varnhem till att bli exportmogna
• En gemensam plan för samverkan inom besöksnäringen. Tydliggöra rollfördelning, ansvar och ansvarsåtagande mellan besöksnäringens aktörer.
• Skapa fler arbetstillfällen inom besöksnäringen

Förväntade effekter är att stärka Skaraborg som en attraktiv destination för såväl besökare som invånare. Projektet bidrar till långsiktig och hållbar utveckling inom besöksnäring.

Projektparter är nätverket med Skaraborgs turistorganisationer och turistchefer kommer att vara en nyckelaktör (partnerskap) för projektet.

Finansiärer är Skaraborgs Kommunalförbund