bok och glasögon

Framtidens Kompetens

2021-04-01 till 2021-12-31. Förstudien syftar till en konstruktiv övergång mellan programperioderna genom att samla slutsatser och analyser från pågående och tidigare arbete samt ta fram underlag som kan ligga till grund för kommande projekt och projektidéer.

Med fokus på jämställdhet och inkludering ska inriktningen för kommande programperiod förankras och utvecklas tillsammans med samverkansaktörerna för Skaraborgs kommunalförbund.

Skaraborgs Kommunalförbund vill i arbetet, tillsammans med delregionens kommuner, utbildningsanordnare, arbetsgivare och näringsliv, ta ut en hållbar plan för framtiden. Bygga tåliga och flexibla strukturer för ett livslångt lärande. Ambitionen är att samla privata och offentliga arbetsgivare och utbildningsanordnare för att tillsammans utveckla och rusta Skaraborg för framtiden.

Vägen till framtidens kompetens bygger på jämställd och inkluderande utbildning och arbetsliv samt ökad kapacitet för omställning mot biobaserad ekonomi och cirkulära affärsmodeller.

Förstudien ska bland annat i sina rekommendationer skapa förutsättningar för förstärkning av utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov, en än mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad, bättre förutsättningar för individer och organisationer att hantera omställning och bidra till att fler arbetsgivare tillämpar strategisk kompetensförsörjning.

Målsättningen för förstudien är: 

Mobiliserat nätverk av privata och offentliga arbetsgivare, samt utbildningsanordnare som vill stärka inkludering och leda omställning i Skaraborg

Att tillsammans med utbildningsanordnare och arbetsgivare undersöka vad som krävs för att ha möjlighet att utveckla inkluderande arbetsplatser och biobaserad cirkulär ekonomi.

Genom fortsatt samverkan stärka strukturer mellan utbildning och arbetsliv, bland annat genom koordinering med andra projekt och insatser. 

Utveckla strukturer som tydligare kopplar samman utbildningssystemets utbud med arbetslivets kommande behov genom en utvecklad strategisk analys och de rekommendationer den leder till.

 

Förstudien pågick från 1 april 2021 till och med 31 december 2021