Logotyp En skola för alla

En skola för alla

2017-04-01 till 2020-03-31. Projektet En skola för alla hade den övergripande målsättningen att fler unga klarar sin utbildning, alternativt kommer i arbete och att färre hoppar av skolan. Totalt har 450 ungdomar i åldern 15 – 24 år deltagit i aktiviteter i någon av de 30 olika projektverkstäderna.

Projektet pågick från april 2017 till mars 2020 med finansiering av Europeiska socialfonden och medfinansiering av kommuner och förbund. Skaraborgs Kommunalförbund var projektägare med Fyrbodals kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund och Samordningsförbundet Väst som projektpartners samt 33 medverkande kommuner.

Projektet har nått goda resultat som kan identifieras genom statistik och fallstudier, implementerade arbetssätt, ökad kompetens hos projektets medverkande aktörer, kommuner och organisationer samt en förbättrad samverkan kring och med ungdomarna både internt på skolor, men också mellan skolan, ungdomen, vårdnadshavare och andra aktörer i samhället. På lång sikt hoppas projektet att denna kraftsamling ska resultera i färre skolavhopp, att fler ungdomar ska känna en ökad tilltro till sin förmåga att studera på olika nivåer, en ökad hälsa, samt ökade förutsättningar för unga kvinnor och män att etablera sig på en jämställd och inkluderande arbetsmarknad, där färre människor hamnar i utanförskap.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporterna som finns länkade på denna sidan.